Statut Kluba

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Ovim se Statutom uređuje naziv kluba, sjedište, zastupanje, izgled pečata, ciljevi, ciljane skupine, djelovanje kluba s kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja janosti djelovanja, uvjeti i način učlanjivanja, prestanak članstva, prava i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja, način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora, prestanak postojanja kluba, imovina kluba, način tjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka kluba, te način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Bridž kluba „Jurica Tomljenović“ Pula.

Članak 2

Naziv kluba je: Bridž klub “Jurica Tomljenović” Pula.

Skraćeni naziv kluba je BK J.T. Pula

Sjedište kluba je: Krležina 37, 52100 Pula

Članak 3

Klub je upisan u registar udruga kod Ureda državne uprave u Istarskoj županiji pod  matičnim brojem 01282972 i s osobnim identifikacijskim brojem 95170920454.

Članak 4

Klub ima pečat okruglog oblika. U sredini je veliki simbol trefa, a u njegovim listovima su ostale boje karata: karo, herc i pik. Oko znaka tref stoji Bridž klub “Jurica Tomljenović” Pula.

Članak 5

Klub djeluje na području Istarske županije.

Klub je član Saveza sportova Grada Pule i Hrvatskog bridž saveza.

Članak 6

Ovlaštene osobe za zastupanje kluba su predsjednik i tajnik. Pred nadležnim tijelima i u pravnom prometu klub zastupa predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti tajnik kluba.

CILJEVI, CILJANA SKUPINA I DJELATNOSTI

Članak 7

Ciljevi kluba su igranje, razvoj, promicanje i popularizacija bridža kao vrhunske misaone igre.

Ciljna skupina su svi građani, posebno mladi i studenti.

Članak 8

Djelovanje kluba se temelji na načelu neprofitnosti.

Djelatnost kluba je u prvom redu sportsko-natjecateljska, zatim stručno-znanstvena jer može biti  fakultativni predmet u srednjim školama i na fakultetima s kojim se usvajaju i unapređuju posebna znanja i vještine, te naposlijetku i hobistička budući je namijenjena i građanima koji bridž doživljavaju kao hobi.

Članak 9

Sa ciljem ostvarivanja gornjih ciljeva, aktivnosti kluba su sljedeće:

 • održavanje redovitih klupskih turnira
 • sudjelovanje na natjecanjima u zemlji i inozemstvu
 • pohađanje i održavanje stručnih predavanja i tečajeva
 • nabavka stručne literature i igračkih rekvizita
 • organizacija sportskih priredbi
 • razvijanje pozitivnih karakternih osobina kod članova, kao što su: drugarstvo, borbenost, disciplina, samokritičnost, kombinatorika, kulturno ponašanje i smisao fair play igre.
 • briga za omasovljenje članstva
 • medijska promocija bridža kao društvene igre
 • jačanje suradnje s Hrvatskim bridž savezom i bridž klubovima u zemlji i inozemstvu

JAVNOST DJELOVANJA KLUBA

Članak 10

Rad kluba je javan.

Javnost djelovanja kluba osigurava se:

 • izvještavanjem članova o odlukama sa sjednica tijela kluba
 • javnošću sjednica tijela kluba
 • izradom i objavljivanjem godišnjih financijskih izvještaja
 • objavljivanjem statuta, kontakt podataka i rezultata s klupskih turnira i drugih natjecanja na internetskim stranicama kluba
 • javnim priopćavanjem

ČLANSTVO

Članak 11

Član kluba može postati svaki građanin koji se želi baviti bridžom bez obzira na dob, spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost.

Članom kluba postaje se upisom u registar članova koga vodi tajnik. Registar članova se vodi u pismenom i elektronskom obliku, te sadrži: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu stanovanja, telefon, mail, datum pristupanja i datum prestanka članstva u klubu

Članak 12

Članovi kluba mogu biti: redoviti, počasni i vanjski.

Redovitim članom se postaje dragovoljno upisom u popis članova.

Počasnim članom se postaje temeljem odluke skupštine kluba.

Vanjski član kluba je osoba čiji matični klub nije Bridž klub “Jurica Tomljenović” Pula

Članak 13

Redoviti član kluba ima pravo:

 • sudjelovati na svim natjecanjima i priredbama koje organizira klub
 • sudjelovati u radu skupštine i u drugim  tijelima kluba
 • birati i biti biran za člana bilo kog tijela kluba
 • davati prijedloga kod donašanja odluka
 • koristiti prostor, inventar, stručnu literaturi i igračke rekvizite s kojima klub raspolaže
 • koristiti financijske povlastice koje klub eventualno isplaćuje
 • primiti nagradu, pohvalu i druga odličja koje klub dodjeljuje za rad ili postignute uspjehe
Članak 14

Dužnosti članova kluba:

 • aktivno sudjelovati u radu kluba
 • pridržavati se odredbi statuta i drugih akata tijela kluba
 • raditi na vlastitom stručnom usavršavanju i razvoju bridža
 • pružati savjetodavnu pomoć polaznicima tečaja bridža i novopridošlim članovima
 • razvijati sportski duh i prijateljstvo među članovima kluba
 • dolično i sportski se ponašati na svim natjecanjima i izvan njih
 • čuvati ugled i imovinu kluba
 • plaćati kotizaciju na klupskim turnirima
 • redovito plaćati članarinu prema odluci skupštine
Članak 15

Članstvo u klubu prestaje:

 • dobrovoljnim istupom
 • smrću člana
 • mjerom isključenja u stegovnom postupku
 • prestankom rada kluba

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 16

Članovi kluba stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u vezi s djelovanjem kluba
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka upravljanja klubom
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta klubu
 • nesavjesno i nezakonito raspolaganje imovinom kluba
 • narušavanje ugleda kluba
Članak 17

Stegovna odgovornost članova utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti neko od tijela kluba.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Izvršni odbor kluba.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za klub.

Članak 18

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz kluba

Član kluba kojemu je izrečena stegovna mjera isključenja ima pravo, u roku od 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti žalbu skupštini kluba.

Skupština kluba je dužna u roku od 30 dana riješiti žalbu.

Odluka skupštine kluba o isključenju je konačna.

UNUTARNJI USTROJ

Članak 19

Tijela koja upravljaju klubom su: skupština, izvršni odbor, predsjednik, tajnik, natjecateljska komisija i sud časti.

Skupština
Članak 20

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.

Skupštinu čine svi članovi kluba.

Sjednice skupštine saziva predsjednik kluba, koji ujedno predsjedava skupštinom.

Sjednice skupštine mogu biti redovne, izvanredne ili svečane.

Članak 21

Redovne sjednice skupštine sazivaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupštine saziva predsjednik temeljem: osobne inicijative, odluke Izvršnog odbora ili zahtjeva najmanje 30% aktivnih članova kluba

Izvanredna sjednica skupština se saziva u slučaju nastanka nekih izvanrednih okolnosti u radu kluba i odlučuje samo o pitanjima za koje je sazvana.

Svečana sjednica skupštine saziva se radi obilježavanja značajnih klupskih obljetnica ili društvenih događanja.

Prilikom sazivanja sjednice skupštine predsjednik je dužan najmanje 3 dana ranije svim članovima i eventualno drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima dostaviti pismeni poziv s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 22

Skupština raspravlja i donosi odluke o sljedećima pitanjima:

 • usvaja i mijenja statut
 • usvaja i mijenja ostale akte kluba
 • donosi program rada i financijski plan kluba
 • usvaja izvještaje o radu tijela kluba
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Natjecateljske komisije i Suda časti
 • bira i razrješava likvidatora kluba
 • odlučuje u drugom stupnju o žalbama članova na odluke izvršnog odbora
 • odlučuje o dodjeli odličja i priznanja
 • raspravlja i odlučuje o drugim poslovima i aktivnostima kluba, ukoliko statutom izričito nisu u nadležnosti nekog drugog tijela upravljanja.
Članak 23

Odluke na skupštini donose se javnim glasovanjem. Odluka je pravovaljana ukoliko je za nju glasovala natpolovična većina prisutnih članova.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 24

Izvršni odbor ima tri člana, a sačinjavaju ga predsjednik, tajnik i blagajnik

Članove Izvršnog odbora bira i razrješava skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora je četiri godine.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, najmanje jedanput tromjesečno.

Sjednice saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenost tajnik.

Sjednice izvršnog odbora su pravovaljane ukoliko su na njoj prisutna najmanje dva člana.

Članak 25

Nadležnosti Izvršnog odbora:

 • saziva skupštinu kluba i priprema materijal za njen rad
 • utvrđuje prijedlog statuta, odluka i drugih akata kluba
 • podnosi izvještaj o radu i financijski izvještaj skupštini kluba najmanje jedanput godišnje
 • izrađuje i predlaže skupštini program rada i financijski plan za mandatno razdoblje
 • donosi kalendar natjecanja i turnira prema prijedlogu natjecateljske komisije
 • odlučuje o rasporedu i korištenju financijskih sredstava u okviru financijskog plana
 • upravlja imovinom kluba
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri skupština

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 26

Predsjednik kluba:

 • odgovara za zakonitost rada kluba
 • zastupa i predstavlja klub u okviru nadležnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima kluba
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba
 • saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine kluba
 • odgovara za podnošenje godišnjeg financijskog izvještaja skupštini
 • potpisuje opće i pojedinačne  akte koje donese Skupština ili Izvršni odbor
 • dostavlja zapisnike sa sjednica skupštine nadležnom uredu državne uprave
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima kluba

U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje tajnik.

Ista osoba može u više mandata biti  birana za predsjednika.

TAJNIK

Članak 27

Tajnik kluba:

 • predstavlja i zastupa klub u slučaju spriječenosti predsjednika
 • vodi popis članova kluba
 • uređuje i ažurira web stranicu kluba
 • priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine se za realizaciju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
 • zajedno s blagajnikom kreira financijski plan kluba
 • koordinira suradnju kluba s vanjskim institucijama i organizacijima iz djelatnosti sporta
 • obavještava javnost o radu kluba
 • izvršava i druge zadatke na temelju odluka Skupštine ili Izvršnog odbora

BLAGAJNIK

Članak 28

Blagajnik kluba:

 • sudjeluje u radu Izvršnog odbora
 • vodi cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje kluba
 • vrši naplatu članarine i kotizacije na klupskim turnirima
 • zajedno s tajnikom sudjeluje u izradi financijskog plana društva
 • sastavlja i podnosi godišnji financijski izvještaj Skupštini

NATJECATELJSKA KOMISIJA

Članak 29

Natjecateljska komisija:

 • djeluje u sastavu od dva člana
 • utvrđuje prijedlog natjecanje i turnira i daje ga na usvajanje Izvršnom odboru
 • sastavlja propozicije natjecanja i turnira koje organizira klub, provodi natjecanja, osigurava regularnost natjecanja i računanja rezultata
 • predlaže pojedince, parove i timove koji će u ime kluba nastupati na natjecanjima i turnirima
 • obavlja i ostale poslove koje joj povjeri Izvršni odbor ili Skupština.

Mandat članova natjecateljske komisije je četiri godine.

IMOVINA; NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA

Članak 30

Imovinu kluba čine novčana sredstva koja je klub stekao uplatom članarine, kotizacijom na klupskim turnirima, dobrovoljnim prilozima, sredstvima koje je klub stekao financiranjem programa i projekata iz proračuna jedinica lokalne samouptave, kao i materijalna sredstva koje je klub stekao redovitim poslovanjem ili iz donacija.

Klub raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih Statutom, u skladu s zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Izvršni odbor.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 31

Klub prestaje s djelovanjem:

 • odlukom Skupštine kluba o prestanku postojanja kluba
 • odlukom skupštine o pripajanju s drugoj udruzi ili o podjelom udruge razdvajanjem
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Likvidator

Članak 32

Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije, otvara likvidacijski postupak kluba kod nadležnog tijela državne uprave radi njegovog brisanja iz registra udruga.

Likvidatora bira i opoziva Skupština na mandat od 4 godine. Ista osoba može biti više puta imenovana za likvidatora.

Članak 33

U slučaju prestanka postojanja kluba njegova imovina se temeljem odluke skupštine, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog postupka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju slične statutarne ciljeve.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 34

Ako postoji spor između članova kluba koji otežava ili onemogućava rad kluba koji se ne može riješiti kroz postupke predviđene ovim Statutom, članovi udruge su dužni pokušati spor riješiti mirnim putem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi kluba će spor riješiti pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 35

Članovi kluba u aktivnostima značajnim za obavljanje djelatnosti kluba moraju postupati časno, pošteno, savjesno i odgovorno čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost kluba, te tom prilikom ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Kluba.

U slučaju da su privatni interesi člana kluba u suprotnosti s  interesom kluba, ili mogu utjecati na njegov nepristran rad u klubu, član kluba koji se zatekne u sukobu interesa je dužan o tome izvijestiti Izvršni odbor i izuzeti se iz daljnjeg rada u toj konkretnoj aktivnosti.

RIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36

S današnjim danom prestaju važiti  odredbe statuta Bridž kluba “Jurica Tomljenović” Pula iz 2013.godine.

U Puli, 7.10.2016

Predsjednik

Mladen Ferenčić